Raporty bieżące

24/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr: 24/2018

Data: 26.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w 2017 roku z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich i stanowiącego część kapitału zapasowego.

Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 5 121 266,92 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100), tj. 1,42 PLN (jeden złoty 42/100) na jedną akcję.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 3 606 526 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć).

Dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim