Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 24/2017 Korekta

Data: 8.09.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że przez omyłkę wskazał w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 7 września 2017 r., że życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu pana Maksymiliana Sztandery stanowi załącznik do raportu, podczas gdy Spółka udostępnia powyższy życiorys wyłącznie na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym, wykreśla się z raportu bieżącego nr 24/2017 zdanie „Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.”. Poniżej nowe brzmienie raportu bieżącego:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 7 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Spółki w osobie pana Maksymiliana Sztandery.

Pan Maksymilian Sztandera jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz dyplomowanym biegłym rewidentem, numer wpisu 13074. Od sierpnia 2015 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki, od września 2014 r. był zastępcą Dyrektora Finansowego Spółki. Wcześniej pracował w firmach KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Maksymiliana Sztandera nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 1 pkt 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW udostępnia na stronie internetowej Spółki życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).”