Raporty bieżące

24/2014 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący: 24/2014

Data: 27.06.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. informuje, iż zgodnie z treścią uchwały nr 13/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2014 roku podjęto decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z części zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013.

Zgodnie z rzeczoną uchwałą zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 10.874.128,40 zł (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) podzielony został w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota 4.664.960,10 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy), tj. 1,35 (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję,

b) na kapitał zapasowy przeznaczona zostanie kwota 6.209.168,30 zł (sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy).

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2014 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2014 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki – łącznie 3.455.526 sztuk akcji wszystkich serii.

Szczegółowa podstawa prawna – § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).