Raporty bieżące

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 23/2022

Data: 26.04.2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Grzegorza Janasa ze skutkiem na dzień jej złożenia. Pan Grzegorz Janas jako powód złożonej rezygnacji wskazał przyczyny osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.