Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 15.06.2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powołało z dniem 27 czerwca 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata następujące osoby:

 

  • Pana Marka Dziubińskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Michała Wnorowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Marka Tatara do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Pana Stanisława Borkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Panią Annę Sobocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Pana Brandona von Tobel do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Pana Martina Jasinskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej obejmujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.