Raporty bieżące

23/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 23/2017

Data: 7.09.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) od akcjonariusza Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), dotychczas zarządzającego wyłącznie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym („Aegon OFE”), że w dniu 1 września 2017 r. przejął zarządzanie Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym („Nordea OFE”), w wyniku czego łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, tj. Aegon OFE oraz Nordea OFE, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 5 % głosów.

Przed powyższym przejęciem zarządzania Nordea OFE:

1) Aegon OFE posiadał 13 516 akcji Spółki, co stanowiło 0,37% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 13 516 głosów, tj. 0,37% ogólnej liczby głosów,

2) Nordea OFE posiadał 180 347 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 180 347, tj. 5,00% ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu zarządzania Nordea OFE, według stanu na dzień 1 września 2017 r., oba fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 193 863 akcji Spółki, co stanowi 5,38% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do 193 863 głosów, tj. 5,38% ogólnej liczby głosów