Raporty bieżące

23/2015 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Raport bieżący: 23/2015

Data: 1.07.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 15/06/2015 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Pana Artura Małka.

Powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki – Pan Artur Małek – jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w Spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. oraz w Noblestar Polska sp.z o.o. Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Elektrobudowa S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej w EFC Fitness S.A. oraz Członkiem
Zarządu w Fitness MCG sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Artur Małek nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Małek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 1 pkt 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW udostępnia na stronie internetowej Spółki życiorys zawodowy powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe