Raporty bieżące

22/2017 Informacja o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Medicalgorithmics S.A. Wiceprezesa Zarządu Tomasza Mularczyka

Raport bieżący: 22/2017

Data: 7.09.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2017 r. na ręce Rady Nadzorczej Spółki swoją rezygnację z członkostwa w Zarządzie Emitenta złożył Wiceprezes Zarządu ds. IT pan Tomasz Mularczyk. Powodem rezygnacji pana Tomasza Mularczyka ze sprawowanej dotychczas funkcji są przyczyny zdrowotne.

Zarząd Emitenta rekomenduje, aby Rada Nadzorcza powołała w miejsce pana Tomasza Mularczyka nowego Członka Zarządu, zgłaszając na to stanowisko kandydaturę pana Maksymiliana Sztandery, obecnego Dyrektora Finansowego Spółki.