Raporty bieżące

22/2016 Wcześniejszy wykup obligacji krótkoterminowych serii A0 przez Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 22/2016

Data: 21.04.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz.1539), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu całości obligacji serii A0, w liczbie 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) sztuk, będących obligacjami krótkoterminowymi, zabezpieczonymi, na okaziciela, zerokuponowymi (dyskontowymi), z datą wykupu ustaloną na 2 maja 2016r. („Obligacje”).

Obligacje zostały wykupione według ich wartości nominalnej tj. po cenie jednostkowej równej 1.000 zł (tysiąc złotych), na podstawie Warunków Emisji Obligacji Serii A0 określonych przez Spółkę. Wcześniejszy wykup Obligacji został przeprowadzony ze środków pieniężnych pochodzących z emisji docelowych obligacjidługoterminowych serii A.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U.2015 poz.238, z póź. zm.) Obligacje uległy umorzeniu z chwilą ich wykupu.