Raporty bieżące

22/2015 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 22/2015

Data: 1.07.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 14/06/2015 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Pana Martina Jasinskiego.

Uchwała nr 14/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku nie zawiera informacji o przyczynach odwołania Pana Martina Jasinskiego z pełnionej funkcji.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe