Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Raport bieżący nr 21/2020

Data: 23.03.2020 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 27 marca 2020 r. na dzień 29 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim