Raporty bieżące

21/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 21/2018

Data: 25.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Artura Małka na Członka Rady Nadzorczej Spółki od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. działającej w imieniu akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 10/2018 z dnia 31 maja 2018 r. w związku z raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.).

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys Pana Artura Małka oraz oświadczenie i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys kandydata oraz oświadczenie i zgoda na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)