Raporty bieżące

21/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lipcu 2017 r.

Raport bieżący: 21/2017

Data: 9.08.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017 r., nr 14/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz nr 20/2017 z dnia 17 lipca 2017 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. Spółka uzyskała informację o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”), spółkę zależną Emitenta, w miesiącu lipcu 2017 r. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA.

W miesiącu lipcu 2017 r. ML LLC złożyła 7446 wniosków o płatność.