Raporty bieżące

21/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Raport bieżący: 21/2015

Data: 1.07.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe