Raporty bieżące

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Raport bieżący nr 20/2020

Data: 18.03.2020 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje informację o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz płynność Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

Grupa Medicalgorithmics z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG osiąga około 94% przychodów na terytorium USA. Pozostała część przychodów pochodzi z działalności w Polsce
i innych państwach Unii Europejskiej, Kanadzie oraz Australii.

Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, Zarząd Spółki identyfikuje ryzyko istotnego obniżenia przychodów z tytułu świadczonych usług co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku.

Przewidywane obniżenie przychodów dotyczy głównie rynku USA i będzie wywołane przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku. Na datę niniejszego raportu Zarząd Spółki nie odnotował istotnego spadku, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach, o czym Zarząd Spółki będzie informować w comiesięcznych raportach bieżących jak dotychczas. Natomiast na chwilę obecną dla przychodów Grupy osiąganych poza USA wpływ ww. ograniczeń nie jest istotny ze względu na abonamentowy charakter rozliczeń z odbiorcami usług Spółki poza USA.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej, w tym samej Spółki, oraz na jej przyszłe wyniki finansowe.
W przypadku wystąpienie zdarzeń, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej oraz jej przyszłe wyniki finansowe, Spółka przekaże odnośne informacje stosownym raportem bieżącym.