Raporty bieżące

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Raport bieżący nr: 20/2019

Data: 05.06.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje wniosek Funduszu wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 14-16, a dotychczasowe punkty 14 i 15, zostają odpowiednio oznaczone punktami 17 i 18.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.