Raporty bieżące

20/2018 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 20/2018

Data: 22.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego zgłoszenie kandydatur:

– Pana Jana Kunkowskiego,
– Pana Piotra Żółkiewicza,
– Pana Marka Tatara oraz
– Pana Marcina Hoffmanna
na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury zostały złożone do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 10/2018 z dnia 31 maja 2018 r. w związku z raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.).

Wraz z kandydaturami, o których mowa powyżej, Spółka otrzymała oświadczenia kandydatów oraz zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na fakt, że kandydaci pełnią obecnie funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, ich życiorysy są opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.medicalgorithmics.com/pl/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/wladze-spolki/

Oświadczenia i zgody na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)