Raporty bieżące

20/2016 Przydział obligacji Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 20/2016

Data: 20.04.2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji oraz w nawiązaniu do uchwał Zarządu Medicalgorithmics S.A. (Emitent, Spółka) nr 1 z dnia 24 marca 2016 r w sprawie programu emisji obligacji, nr 1 z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawia warunków emisji obligacji właściwych dla obligacji wszystkich serii emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz nr 2 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A, Zarząd Emitenta informuje, że w
dniu 20 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii A (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału wszystkich 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (Obligacje).

Obligacje zostały przydzielone 11 Inwestorom.

Przydział Obligacji dokonany na podstawie Uchwały ma charakter warunkowy i jest zależny od dokonania ostatecznego przydziału przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.