Raporty bieżące

20/2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący: 20/2015

Data: 1.07.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 13/06/2015 w sprawie wypłaty dywidendy.

Zgodnie z powyższą uchwałą nr 13/06/2015 na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone 5 528 841,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100) tj. 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 3 455 526 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć).

Zarząd Spółki informuje, że dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2015 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe