Raporty bieżące

2/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr: 02/2018

Data: 17.01.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
1. Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 – 21 marca 2018
2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 – 22 maja 2018
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 – 28 sierpnia 2018
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 – 20 listopada 2018

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała raportu za drugi kwartał 2018 roku oraz raportu za ostatni kwartał 2018 roku.
Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe