Raporty bieżące

2/2017 Wypowiedzenie umowy z partnerem biznesowym w Indiach

Raport bieżący: 2/2017

Data: 28.02.2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2017 r. Spółka wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym Umowę Aliansu Strategicznego z dnia 3 lipca 2014 r. zawartą pomiędzy Spółką a spółką Wipro Limited z siedzibą w Dodda Kanneili, Sarjapur Road, Bangalore 560035, Indie („Partner”), o której Spółka informowała w ramach raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
Przedmiotem umowy było ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających
się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą
PocketECG usług diagnostyki medycznej na terytorium Indii oraz Sri Lanki.

Powodem wypowiedzenia umowy było niewywiązywanie się Partnera z obowiązków umownych – dokonywania
terminowych płatności oraz osiągania uzgodnionych kwartalnych i rocznych minimalnych ilości aktywnych
urządzeń PocketECG.