Raporty bieżące

2/2016 Zarządzenie przerwy w obradach oraz treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

Raport bieżący: 2/2016

Data: 29.01.2016

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych została zarządzona przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 roku („Walne Zgromadzenie”).

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia obrady zostaną wznowione dnia 25 lutego 2016 roku do godz. 11:00 w lokalu biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 81.

Równocześnie, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) wyżej wspomnianego Rozporządzenia Zarząd Spółki udostępnia w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych dotychczas uchwał.

Załączniki