Raporty bieżące

2/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

Raport bieżący: 2/2015

Data: 14.01.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015.
1. Raporty kwartalne:
– raport za IV kwartał 2014 – 2 marca 2015 roku
– raport za I kwartał 2015 – 15 maja 2015 roku
– raport za III kwartał 2015 – 13 listopada 2015 roku
2. Raport półroczny:
– raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 roku
3. Raport roczny:
– raport roczny za rok 2014 – 30 kwietnia 2015 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), tym samym nie jest zobowiązany do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych. Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Szczegółowa podstawa prawna – § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).