Raporty bieżące

Rejestracja zmian Statutu  Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 19/2022

Data: 19.04.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 10/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 marca 2022 roku polegającej na zmianie § 20 Statutu.  Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.