Raporty bieżące

19/2017 Zawarcie ugody w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

Raport bieżący: 19/2017

Data: 26.06.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w wyniku negocjacji, o których Spółka informowała w ramach raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., w dniu 26 czerwca 2017 r. została zawarta ugoda („Ugoda”) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki („USA”) działającymi przez Departament Sprawiedliwości USA („DOJ”) oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”) i Spółką (łącznie „ML LLC/MDG”).

Ugoda dotyczy zarzutów rzekomego naruszenia przepisów ustawy federalnej o fałszywych roszczeniach (ang. False Claims Act; „FCA”) podniesionych przez DOJ przeciwko ML LLC/MDG. DOJ twierdziło, że w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2016 r. ML LLC/MDG zaprojektowały proces rejestracji online Medi-Lynx w taki sposób, aby nakierowywał klientów – lekarzy na wybór telemetrii, która zapewniała najwyższy poziom refundacji, dla pacjentów ML LLC objętych programem Medicare, niezależnie od woli wyboru jednej z tańszych usług monitoringu kardiologicznego („Zarzuty”).

Ugoda nie stanowi uznania Zarzutów przez ML LLC/MDG ani przyznania przez USA, że Zarzuty są niezasadne. Ugoda ma na celu uniknięcie przez Strony kosztownego, wielomiesięcznego postępowania, w którym powyższe kwestie podlegałyby rozstrzygnięciu przez sąd.

Na mocy Ugody, ML LLC/MDG zgodziły się zapłacić na rzecz USA kwotę $ 2 887 215 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście dolarów) wraz z odsetkami w wysokości 2,375% w skali roku liczonymi od dnia 6 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

Wynikająca z ugody kwota $ 2 887 215 została ujęta w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, z tego względu nie będzie miała wpływu na wynik finansowy grupy kapitałowej Medicalgorithmics S.A. raportowany w kolejnych okresach. Kwota $ 2 362 267 przypadająca na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 marca 2016 r. (do dnia nabycia 75% udziałów ML LLC przez MDG) pomniejszyła wartość godziwą nabytych aktywów netto ML LLC, zwiększając tym samym wartość firmy ML LLC na dzień nabycia. Na pozostałą kwotę, czyli $ 524 948 została utworzona rezerwa, a koszty jej utworzenia obciążyły wyniki grupy kapitałowej Medicalgorithmics S.A. za rok 2016.

USA zwolniły ML LLC/MDG od odpowiedzialności z tytułu wszelkich cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych roszczeń pieniężnych, jakie USA mogłoby wysunąć w stosunku do ML LLC/MDG w związku z Zarzutami, pod warunkiem zapłaty przez ML LLC/MDG kwot wymienionych w Ugodzie z zastrzeżeniem wyjątków tam wskazanych.

Ponadto ML LLC/MDG zobowiązały się nie składać odwołań od negatywnych decyzji dotyczących wniosków o płatność refundacyjną z programu Medicare lub od płatników stanowych, pozostających w związku z Zarzutami oraz wycofać dotychczas złożone odwołania.