Raporty bieżące

19/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący: 19/2014

Data: 16.06.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2014 r. została przez Spółkę zawarta Umowa Aliansu Strategicznego ze spółką Device Technologies Australia Pty Ltd. („Partner”) z siedzibą w Frenchs Forest, Nowa Południowa Walia w Australii (Związek Australijski). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG. Partner zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Australii i Nowej Zelandii ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazy danych Spółki, iii) pełnienia roli Sponsora wobec agencji nadzorujących obrót produktami medycznymi na terytorium objętym Umową.

Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG oraz wartość innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej.
Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, warunkową wyłączność na terytorium Australii i Nowej Zelandii. Spółka udzieliła Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym terytorium. Partner udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych oraz prawa pierwszeństwa nabycia przedsiębiorstwa Partnera – w przypadku jego sprzedaży.

W związku z udzieleniem wyłączności przez Spółkę, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia po upływie co najmniej 3 (trzech) lat obowiązywania umowy. Wypowiedzenie Umowy wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

Poprzez zawarcie i realizację umowy Emitent zamierza zbudować, utrzymać i zwiększać na obszarze objętym umową bazę użytkowników systemu PocketECG a co za tym idzie osiągnąć z jej tytułu strumień istotnych i zwiększających się w czasie przychodów. W związku z tym, iż Emitent jest w zaawansowanym stadium zwiększania mocy produkcyjnych, spodziewa się on odnotowania wpływu umowy na wartość przychodów operacyjnych Spółki począwszy od 3 kwartału 2014 roku.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 19 603 034,75 zł według średniego kursu EUR/PLN z tabeli NBP z dnia 13.06.2014 roku. W związku z kształtem systemu refundacji usług medycznych w Australii, Spółka spodziewa się, iż marża na sprzedaży osiągana na tym rynku będzie wyższa niż marża osiągana na rynkach, na których obecnie Spółka prowadzi sprzedaż.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna – § 5 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

 

Link do strony GPWInfostrefa