Raporty bieżące

Wyznaczenie na 10 września 2012 r. pierwszego dnia notowania akcji serii D

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( „Emitent” ) informuje o podjęciu w dniu 5 września br., przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 878/2012 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 929.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Medicalgorithmics S.A. Zgodnie z rzeczoną uchwałą Zarząd GPW postanowił określić dzień 10 września 2012 r., jako dzień pierwszego notowania akcji zwykłych serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje te notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDICALG” i oznaczeniem „MDG”.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. Załącznika NR 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Dziubiński – Prezes Zarządu
Odnośnik do strony NewConnect