Raporty bieżące

18/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr: 18/2018

Data: 20.06.2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (PTE PZU). W treści zawiadomienia PTE PZU informuje, iż działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 215, 685) (Ustawa o ofercie) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) zawiadamia, że wyniku zawarcia transakcji nabycia 2523 (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech) akcji Spółki na GPW w Warszawie w dniu 18 czerwca 2018 roku, po jej rozliczeniu w dniu 20 czerwca 2018 roku, OFE PZU posiada obecnie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadało 180 307 akcji Spółki, co stanowiło 4,99% jej kapitału zakładowego oraz 180 307 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 182 830 akcji Spółki, co stanowi 5,07% jej kapitału zakładowego oraz 182 830 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
OFE PZU poinformowało, że:
– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
– nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt. 6 Ustawy o ofercie,
– nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.