Raporty bieżące

18/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia Medicalgorithmics S.A. do negocjacji z USA w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

Raport bieżący: 18/2017

Data: 26.06.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) („MAR”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 21 października 2016 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„W dniu 21 października 2016 r. Spółka wraz z Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”) – spółką zależną Emitenta, przystąpiła do negocjacji prowadzonych z Prokuratorem Federalnym New Jersey oraz Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (łącznie „DOJ”) w związku ze śledztwem prowadzonym przez DOJ przeciwko ML LLC oraz Spółce. DOJ twierdziło, że ML LLC oraz Spółka zaprojektowały proces rejestracji online Medi-Lynx w taki sposób, aby nakierowywał klientów – lekarzy na wybór telemetrii, która zapewniała najwyższy poziom refundacji, dla pacjentów ML LLC objętych programem Medicare, niezależnie od woli wyboru jednej z tańszych usług monitoringu kardiologicznego, co DOJ uznało za naruszenie ustawy federalnej o fałszywych roszczeniach (ang. False Claims Act; „FCA”).

Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków odstąpienia przez DOJ od popierania zarzutów przeciwko wyżej wymienionym spółkom na drodze sądowej w celu uniknięcia kosztownego, wielomiesięcznego postępowania, w którym kwestia zasadności zarzutów DOJ podlegałaby rozstrzygnięciu przez sąd.

Uczestnicy negocjacji podejmą w dobrej wierze wszelkie niezbędne kroki w celu pomyślnego zakończenia negocjacji.”