Raporty bieżące

18/2015 Złożenie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 18/2015

Data: 30.06.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. spółka BIB SEED CAPITAL S.A. reprezentowana przez Pana Marcina Macieja Hoffmanna i będąca akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (dalej: Akcjonariusz), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza,
powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie
Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz potwierdził, że na dzień 30 czerwca 2015 r. reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym jest uprawniony do złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie. Zarząd Spółki informuje, że kopia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z przedłożonymi projektami uchwał do proponowanych punktów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne