Raporty bieżące

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013

Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2013 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka CHE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3630. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect