Raporty bieżące

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian w Statucie

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2012 roku powziął wiadomość o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wpisie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 92.960,00 zł oraz o zarejestrowaniu zmienionych postanowień Statutu ( postanowienie sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/29797/12/63 z dnia 6 sierpnia 2012 r.).
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku rejestracji 929.600 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 342.192,60 zł i dzieli się na:
a) 1.747.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 508.200 akcji na okaziciela serii B,
c) 236.926 akcji na okaziciela serii C,
d) 929.600 akcji na okaziciela serii D.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 3.421.926 głosy.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu (załącznik nr 1 – „MDG_zmiany postanowień Statutu_od 06.08.2012) oraz tekst jednolity Statutu Emitenta (załącznik nr 2 – MDG_Statut Tekst Jednolity_06.08.2012 załącznik nr 2).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. https://newconnect.pl/