Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 17/2021

Data: 09.06.2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. Spółka otrzymała:

  • od akcjonariusza Marka Dziubińskiego zgłoszenie kandydatur pana Marka Dziubińskiego i pana Marka Tatara na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projekty uchwał w tym przedmiocie.

 

Do zgłoszenia dołączono projekty uchwał, życiorysy kandydatów oraz oświadczenia zawierające m.in. zgodę na kandydowanie. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  • od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatur pana Michała Wnorowskiego i pana Stanisława Borkowskiego na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz oświadczenia zawierające m.in. zgodę na kandydowanie. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Powyższe kandydatury będą rozpatrywane w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 roku (raport bieżący nr 11/2021 z dnia 11 maja 2021 roku).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.