Raporty bieżące

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 17/2020
Data: 18.02.2020 r.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), zawierającym informację o transakcji nabycia w dniu 12 lutego 2020 r. akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 14 lutego 2020 r. w wyniku czego łączny udział tych Funduszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:
– przed nabyciem Fundusz posiadał 179 620 akcji Spółki, co stanowiło 4,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 179 620 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów;
– po nabyciu Fundusz posiada 206 596 akcji Spółki, co stanowi 5,73 % udziału w kapitale zakładowym oraz 206 596 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,73% ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki