Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Raport bieżący nr: 17/2019       

Data: 31.05.2019

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) podjął uchwałę nr 1/05/2019, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 11 325 272,20 (słownie: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 20/100) złote  na kapitał zapasowy Spółki („Rekomendacja”).

Opracowując Rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) wynikające z planowanej zmiany modelu biznesowego Grupy na terenie Stanów Zjednoczonych. Zmiana  z modelu poza siecią ubezpieczeniową (ang. out-of-network) na model w sieci ubezpieczeniowej (ang. in-network), tj. zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z ubezpieczycielami prywatnymi może przejściowo, negatywnie wpływać na wyniki finansowe Grupy, jednakże w ocenie Zarządu jest niezbędna do zrealizowania średnio i długoterminowych planów Grupy. O zmianie modelu biznesowego z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas w Spółce.

Rekomendacja Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.