Raporty bieżące

17/2016 Orzeczenie Sądu Rejonowego w Teksasie

Raport bieżący: 17/2016

Data: 1.04.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Teksasie w dniu 31 marca 2016 r. wydał orzeczenie o tymczasowym zakazie wykonania transakcji („Transakcja”) nabycia przez Spółkę 75% udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („Medi Lynx”) (ang. Temporary Restraining Order) („Tymczasowy Zakaz”). Zgodnie z treścią samego Tymczasowego Zakazu jego wejście w życie oraz skuteczność została uzależniona od złożenia przez powodów, tj. spółkę AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA („AMI”) do depozytu sądowego kaucji w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) USD („Kaucja”). Zgodnie z certyfikatem depozytu gotówkowego (ang. Certificate of Cash Deposit In Lieu of Surety Bond), Kaucja została złożona przez AMI w dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 11:50 czasu lokalnego (CDT), czyli dnia następnego po dniu sfinalizowaniu Transakcji, która została w pełni wykonana przez strony w dniu 30 marca 2016 r. w godzinach wieczornych czasu polskiego.

W związku z powyższym stanem faktycznym, w szczególności zgodnie z treścią Tymczasowego Zakazu oraz zgodnie z posiadaną przez Spółkę opinią prawników zajmujących się sprawą, w momencie wykonania Transakcji nie było jakiegokolwiek skutecznego sądowego zakazu wykonania Transakcji, i tym samym strony Transakcji były uprawnione do jej skutecznego i zgodnego z prawem zamknięcia. W rezultacie, w dniu 30 marca 2016 r. Spółka zgodnie z prawem nabyła 75% udziałów w Medi Lynx i od tego dnia jest ich prawnym posiadaczem.