Raporty bieżące

17/2015 Zawiadomienie o rezygnacji członka Zarządu

Raport bieżący: 17/2015

Data: 30.06.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta została złożona pisemna rezygnacja Pana Piotra Michała Żółkiewicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych i Operacyjnych.

Treść przesłanego do Spółki pisma brzmi następująco:
„Jako powód rezygnacji wskazuję zamiar bardziej aktywnego rozwijania własnej aktywności zawodowej w kierunku nowych przedsięwzięć biznesowych. Deklaruję wolę dalszej współpracy ze Spółką i służenia jej swoim doświadczeniem – także z poziomu rady nadzorczej – jeżeli Zarząd i Akcjonariusze uznają to za pomocne Spółce.
W mojej opinii dyrektorzy działów: finansowego, operacyjnego i prawnego są gotowi by przejąć moje obowiązki a
Spółka dzięki istnieniu Rady Dyrektorów składającej się z dyrektorów kluczowych działów jest przygotowana, aby sprawnie działać w ramach dwuosobowego Zarządu.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA