Raporty bieżące

Wprowadzenie PocketECG III na rynek USA

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2013 r. Spółka zawarła porozumienie zmieniające („Aneks”) do Umowy Aliansu Strategicznego („Umowa”) zawartej w dniu 29 grudnia 2011 r., o której zawarciu Emitent informował Raportem Bieżącym nr 10/2011. Umowa określa zasady dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez drugą stronę umowy („Partner”) i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące Umowy Emitent podał do wiadomości w wyżej wskazanym Raporcie Bieżącym nr 10/2011.

Postanowieniami Aneksu strony Umowy ustalają warunki finansowe, na jakich Partner będzie wykonywał na terytorium Stanów Zjednoczonych Umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Wraz z dokonaniem powyższych ustaleń umownych Emitent zakończył przygotowania do wprowadzenia systemu PocketECG III do świadczenia usług na terytorium najważniejszego obecnie dla siebie rynku – rynku USA.

Zdaniem Emitenta wyższe walory użytkowe PocketECG III w porównaniu do systemu poprzedniej generacji w sposób istotny wpłyną na wzrost sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect