Raporty bieżące

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki

Raport bieżący nr 16/2021

Data: 18.05.2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dokonała wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za
I półrocze 2021 roku, rok 2021, I półrocze 2022 roku oraz rok 2022.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą Wyboru Firmy Audytorskiej z dnia 20 października 2017 r., po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki.