Raporty bieżące

16/2019 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 16/2019         

Data: 29.05.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Grabowicza. Pan Grzegorz Grabowicz jako powód złożonej rezygnacji wskazał względy osobiste, związane z podjętymi nowymi obowiązkami zawodowymi.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”