Raporty bieżące

16/2018 Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr: 16/2018

Data: 18.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych:

PZU IMPULS SFIO SUBFUNDUSZ PZU IPULS AKCJI POLSKICH
PZU SFIO UNIVERSUM
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZROWNOWAZONY
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOŁEK
PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ AKCJI SPOŁEK DYWIDENDOWYCH
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA
PZU FIZ MEDYCZNY

(łącznie „Fundusze”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 10/2018 z dnia 31 maja 2018 r. w związku z raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.) do punktu 16. porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Otrzymane projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki