Raporty bieżące

16/2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący: 16/2017

Data: 20.06.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 7.213.052,00 zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 3.606.526 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć).

Zarząd Spółki informuje, że dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na 16 października 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).