Raporty bieżące

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. Spółka zawarła Umowę Aliansu Strategicznego ze spółką MdiCloud Ltd z siedzibą w Marden hrabstwo Kent, Wielka Brytania („Partner”). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Emitent będzie realizował powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki – systemu PocketECG III.

Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się w szczególności do:

i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG,
ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania,
iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez PocketECG.

Partner zobowiązał się w szczególności do:

i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii,
ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Emitenta.

Na podstawie umowy Emitent będzie od Partnera otrzymywał wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o:

i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez pacjentów obsługiwanych przez Partnera,
ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań oraz innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej.

Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, wyłączność na terytorium Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii. Emitent udzielił Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii wprowadzanych przez Emitenta do obrotu na wyżej wskazanym terytorium. Partner udzielił Emitentowi prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych.
Partner udzielił także Emitentowi prawa pierwszeństwa nabycia swojego przedsiębiorstwa. W przypadku wystawienia przedsiębiorstwa Partnera na sprzedaż lub otrzymania przez Partnera oferty nabycia całości lub części jego przedsiębiorstwa – Emitentowi przysługuje prawo pierwszeństwa przejęcia przedsiębiorstwa Partnera. Zagwarantowanie tego typu zapisów umownych jest częścią długoterminowej strategii Emitenta dotyczącej ekspansji zagranicznej, także poprzez przejęcia zagranicznych podmiotów technologicznych oraz dystrybucyjnych.

W związku z udzieleniem wyłączności przez Emitenta, strony określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w latach kolejnych.

Poprzez zawarcie i realizację umowy Emitent zamierza zbudować, utrzymać i zwiększać na obszarze objętym umową bazę użytkowników systemu PocketECG a co za tym idzie osiągnąć z jej tytułu strumień istotnych i zwiększających się w czasie przychodów. W związku z procesem znaczącego zwiększania mocy produkcyjnych w zakładzie w Gdańsku, wpływającym na rozwój współpracy stron umowy, Emitent spodziewa się odnotowania wpływu umowy na wartość przychodów operacyjnych Spółki począwszy od II kwartału 2014 roku.

Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od liczby aktywowanych systemów PocketECG, Emitent szacuje wartość umowy netto, określoną według §2pkt 2b Załącznika 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, to jest w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy, na kwotę 53,4 mln zł.
Kryteriami uznania umowy za istotną jest wartość umowy przewyższająca 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect