Raporty bieżące

15/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku

Raport bieżący: 15/2017

Data: 20.06.2017

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 czerwca 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. 1 697 583 głosów) oraz w ogólnej liczbie głosów (tj. 3 606 526 głosów).

1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 448 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 26,39%, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,42%;

2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 23,56%, udział w ogólnej liczbie głosów 11,09%;

3. New Europe Ventures LLC – 191 680 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 11,29%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,31%;

4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny – 180 347 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 10,62%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,00%;

5. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZRÓWNOWAŻONY, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI – SUBFUNDUSZ PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY AKCJI FOCUS reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., posiadające łącznie 173 268 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 10,21%, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,80%;

6. Tomasz Mularczyk – 103 954 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,12%, udział w ogólnej liczbie głosów 2,88%