Raporty bieżące

15/2015 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 15/2015

Data: 18.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 r. otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Akcjonariusz), reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Artura Małka. Jednocześnie Akcjonariusz przesłał Spółce projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 30 czerwca 2015 r. dotyczący powołania Pana Artura Małka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Pan Artur Małek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz życiorys zgłoszonego kandydata.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW udostępnia na stronie internetowej Spółki uzasadnienie zgłoszonej kandydatury oraz życiorys zawodowy kandydata.