Raporty bieżące

15/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (..)

Raport bieżący: 15/2014

Data: 23.05.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przekroczeniu 15 % ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. w wyniku rejestracji w dniu 23 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Medicalgorithmics S.A., poprzez objęcie 16.800 (słownie: szesnastu tysięcy ośmiuset) akcji, w ramach nowej emisji akcji serii E Spółki.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 504.000 akcji Emitenta, co stanowiło 14,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiada bezpośrednio 520.800 akcji Emitenta, co stanowi 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Emitenta w zależności od sytuacji rynkowej, informacji podawanych przez Emitenta do publicznej wiadomości oraz potrzeb własnego portfela inwestycyjnego.

Równocześnie Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki oraz Akcjonariusz nie zawierał umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy).