Raporty bieżące

Dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr: 14/2021        

Data: 14.05.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 11/2021 oraz 12/2021 z dnia 11 maja 2021 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 wraz z raportem biegłego rewidenta oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r., na godz. 11:00.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim