Raporty bieżące

Wypowiedzenie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 14/2019

Data: 13 maja 2019 r.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje o rozwiązaniu przez Spółkę w dniu 13 maja 2019 r. umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych z dnia 20 lipca 2018 r. („Umowa”) pomiędzy Spółką a firmą audytorską CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie („Firma Audytorska”), z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Umowa dotyczyła następujących usług:

  • przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) za I półrocze 2018 roku – usługa została wykonana,
  • badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok – usługa została wykonana,
  • przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy I półrocze 2019 roku – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte,
  • badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2019 rok – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte.

Przyczyną wypowiedzenia Umowy przez Spółkę jest specyfika oraz postępująca globalizacja Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics. Grupa generuje 99% przychodów na rynkach zagranicznych, głównie w USA. W styczniu 2019 roku zmieniła się również struktura Grupy w związku z nabyciem przez Spółkę pakietu kontrolnego udziałów w indyjskiej spółce Algotel Solutions Private Limited. Powyższe uzasadnia zmianę Firmy Audytorskiej na globalny podmiot gwarantujący zachowanie jednolitych standardów badania dla wszystkich podmiotów w Grupie.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), § 20 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 9 Polityki i Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej przyjętej uchwałą nr 1 Komitetu Audytu Spółki z dnia 20 października 2017 r., podmiotem dokonującym wyboru oraz zatwierdzenia zmiany firmy audytorskiej w Spółce jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z Firmą Audytorską uchwałą nr 9 z dnia 9 maja 2019 r.

Zarząd wskazuje, że nie wystąpiły przypadki:

  • wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,
  • wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków,
  • rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania oraz przeglądu, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, w okresie obowiązywania Umowy.

Pismo Firmy Audytorskiej adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy, zostanie przekazane przez Spółkę raportem bieżącym niezwłocznie po jego uzyskaniu.