Raporty bieżące

14/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Raport bieżący: 14/2015

Data: 12.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie Akcjonariuszy umieszcza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., punkty 10, 11 i 12 porządku obrad w następującym brzmieniu:

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r., uzupełniony o punkty porządku obrad wprowadzone przez Akcjonariuszy, jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania,
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane od Akcjonariuszy projekty uchwał.