Raporty bieżące

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 14/2022

Data: 21/03/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2022 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Wernera Engelhardta ze skutkiem na dzień jej złożenia. Pan Werner Engelhardt jako powód złożonej rezygnacji wskazał potrzebę silniejszego skoncentrowania się na innych obowiązkach zawodowych, a termin złożenia rezygnacji zbiega się w czasie z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad uwzględniającym m.in. zmiany w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.